+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม 2564 17:16:24   อ่าน : 626 ครั้ง
รายละเอียด :

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่2  ประจำปี 2564

 

 

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการประชุม มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร เข้าร่วมประชุมและในวันนี้มีนางสาวสุพัตรา  บุตรสาร   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดการประชุมสภาฯ ได้ฝากแนวคิดในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19  การให้ความสำคัญในการป้องและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยนายอุทัย  แก้วกล้า  สอบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปรายว่า  เรื่องห้วงระยะเวลาในการประชุมสภา  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เดิมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จะทำการประชุมเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์  หากวันไหนเป็นวันหยุดราชการก็เลื่อน  จากสถานการณ์การแพร่เชื่อไวรัสดังกล่าว ควรจะนัดประชุมตามวาระที่จำเป็น  ไม่จำเป็นต้องประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์เหมือนที่ผ่าน

 

นายสุรพงษ์ พลซื่อ  สอบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์  อภิปราย การประชุมมีวาระ 45 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ในขณะนี้  อยากจะให้มีแนวทางในการประชุม หรือนำนวัตกรรม กลไก วิธีการที่จะช่วยในการเชื่อมโยงติดต่อประสานงานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในห้วงระยะเวลาการทำข้อบัญญัติ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำข้อบัญญัติสำเร็จลุล่วง  นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปราย ในการกำหนดการประชุมสภา ให้คงวาระ 45 วันเอาไว้ดังเดิม  เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วน เช่น เรื่องการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ  หรือเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินสะสม เป็นต้น จึงได้นัดประชุมสภากันต่อไป  มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับการเลื่อนการประชุมสภาฯจากเดิมทุกวันอังคารของสัปดาห์ เป็นการนัดประชุมตามวาระสำคัญ เป็นครั้งๆไป  ระเบียบวาระอื่น ๆ นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มีแนวทางที่จะจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนโควิด Moderna  จากสภากาชาดไทย โดยมีหนังสือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อปท.จัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นประโยชน์และเป็นการดูแลควบคุม ป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับภูมิคุ้มกัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19ในขณะนี้   นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปราย  เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว  อยากจะให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างทั่วถึง โดยจะต้องทำการสื่อสารให้หน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนได้เข้าใจ ถึงบทบาทสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการช่วยเหลือประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCovid-19  นายอุทัย  แก้วกล้า  สอบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย  อภิปราย  การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนCovid-19  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาด มาโดยตลอด  ซึ่งการจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้ นอกจากเป้าหมายในการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่ทางสภากาชาดได้กำหนดไว้ อยากจะให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นายวิรัตน์  ภูต้องใจ สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จ อภิปราย เสนอให้ตั้งงบประมาณ 30 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนลงไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกตำบลและมีศูนย์เฝ้าระวังกักกันโรคด้วย  นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    รับในหลักการข้อเสนอของสมาชิก ว่าการฉีดวัคซีนต้องเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด จัดทำแผนการฉีควัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 38  
สถิติเดือนนี้ : 1,727  
สถิติปีนี้ : 12,990  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,087  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.