+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:19:26   อ่าน : 862 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ
สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

                เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ทำหน้าที่ประธานสภาดำเนินการประชุม มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร เข้าร่วมประชุม   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  เป็นข้อสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับขอทราบสถานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุรพงษ์ พลซื่อส.อบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตอบเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ อภิปราย สืบเนื่องจากผู้บริหารและสมาชิกได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัด จำเป็นจะต้องทราบสถานะทางการคลังและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ว่ามีงบประมาณเรื่องใด งบเหลือเท่าไหร่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่  นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบกระทู้ รายงานสถานการณ์การคลัง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด นางอมร  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

  

 

 

นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ อภิปราย งบเงินอุดหนุน ที่ตั้งจ่ายทั้งหมด 133 โครงการ เหลือ 84 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณที่เข้ามาทั้งหมด งบประมาณที่เหลือดังกล่าวสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือยัง อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้  นางอมร  ปัญญาแก้ว  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจง งบประมาณที่เข้ามาดังกล่าว ตามข้อบัญญัติไตรมาสแรกเพียง 25 ล้าน ถ้าดำเนินการหาเพียงผู้รับจ้างไว้ก่อน งบประมาณมาเมื่อไหร่จึงจะเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาดังกล่าว วาระที่ 3.2 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมือง ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมือง อภิปราย ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว พร้อมข้อสงสัย 2 ประเด็น1. ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 41 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ 205 โครงการ ผอ.พัสดุได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรไป ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้ง ยังอยู่ในขั้นตอนตรงไหน ขอราคากลางหรือไม่ 2. หาผู้รับจ้างหรือไม่ มีกี่โครงการ เพราะในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ไตรมาสแรกนำไปใช้เงินเดือน ประปา ไฟฟ้า ร้องขอโดยเฉพาะไตรมาสแรก เป็นห่วงในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน  นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์  ชี้แจง ตามความเป็นจริงโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ยังไม่เห็นเอกสารตัวโครงการ เนื่องจากพึ่งมาเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดังนั้นรายละเอียดจึงมอบให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าว  นางอมร  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการคลัง
ได้ชี้แจง รายละเอียด  นางอมร    ตามที่ตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้การสัญจรไปมาสะดวก  ดำเนินโครงการไปแล้ว 49 โครงการ
e-biddingและเจาะจงระหว่างนี้ได้ขอราคากลางไปที่กองช่าง วิธีเจาะเฉพาะจงไป 37 โครงการ ขอราคากลางวิธี e-bidding 9 โครงการ   วาระที่  4 การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มี 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการสามัญและวิสามัญ ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3-7 คน ที่ประชุมมีมติ เลือกคณะกรรมการแต่ละคณะๆละ 7 คน ดังนี้

คณะกรรมการสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
1. นายพลากร  พิมพะนิตย์
2.  นายสุรพงษ์  พลซื่อ
3.  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ
4.  นายอุทัย  แก้วกล้า
5. นายดนัย  จีระสมบัติ
6. นายสุริยา ภูนวนทา
7. นายบรรจง ยนต์ชัย
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1.  นางสุชาดา  แต่งประกอบ
2.  ด.ต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์
3.  นายประหยัด พานิชย์ดี
4.  นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์
5.  นางสาวกุหลาบ พิศวงศ์
6.  นายประสิทธิ์ อาจบรรจง
7.  นางสวาท ประดับการ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2565

1.      นายคงเดช  เฉิดสถิต

2.     นายสุรพงษ์  พลซื่อ

3.     นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ

4.     นายภูมินทร์  ภูมิเขตร

5.     นายศรีไพร  วิเศษสอน

6.     นายอุทัย  แก้วกล้า

7.     นายพลากร  พิมพะนิตย์

          การเลือกคณะกรรมการคณะอื่น ประธานเห็นว่าควรให้เลื่อนไปในการประชุมคราวหน้าซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะ  เพื่อให้สมาชิกได้ประชุมปรึกษาหารือ  จากนั้นประธานได้เข้าสู่วาระอื่นๆ ซึ่งไม่มีผู้อภิปราย ประธานจึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 35  
สถิติเดือนนี้ : 1,724  
สถิติปีนี้ : 12,987  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,084  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.