+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2563 20:01:47   อ่าน : 79 ครั้ง
รายละเอียด :

 บ่ายวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชาร์ลอง – บูทรีค

ด้วย ประเทศไทย ได้ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐คือ การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประเทศด้านต่างๆ สำหรับความพร้อมของภาคการเกษตร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ภายใต้ โมเดลไทยแลนด์ ๔.๐นั้น ผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น สมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) และพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดในยุค ๔.๐ นั้น จะเน้นช่องทางการตลาดออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต จำหน่าย จัดส่ง ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ในภาคเกษตรจึงได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบสนองต่อนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ของรัฐบาล โดยการสำรวจข้อมูล กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพในการเป็น Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเป็นการยกระดับการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)” โดยการให้ความรู้ในหลักสูตรการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยี และกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖๐ คน

สำหรับกิจกรรมของโครงการ  ประกอบด้วย  การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นก็จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้บรรยาย และฝึกปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 24  
สถิติเดือนนี้ : 1,357  
สถิติปีนี้ : 16,878  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,659  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.