+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 กันยายน 2563 20:27:29   อ่าน : 29 ครั้ง
รายละเอียด :

 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์กรมหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ประมวลผลคะแนน ดำเนินการคัดเลือกและประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล “พัฒนาผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ”
ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด รับประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรางวัล

2. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ได้รับรางวัลลำดับที่ ๒ “พัฒนาผลคะแนนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ประเภท สถานศึกษา ที่พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรางวัล

3. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 “พัฒนาผลคะแนนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ประเภท สถานศึกษา ที่พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรางวัล

4. โรงเรียนเมืองสมเด็จ ได้รับรางวัล “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ”

5. นักเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้ 100 คะแนน มีจำนวน 1 คน คือ นายสิรภัทร ศิริรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวขาว

นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 23  
สถิติเดือนนี้ : 1,356  
สถิติปีนี้ : 16,877  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,658  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.