+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineQ&Ayoutube info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม 2563 09:56:59   อ่าน : 524 ครั้ง
รายละเอียด :

สภา อบจ.กาฬสินธุ์
รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท


                  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่กฎหมายได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารกิจการบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆด้าน มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตจังหวัด ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ที่เริ่มจากวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายในการบริหาร การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ที่เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                    ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๐๑๐ ล้านบาท โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบให้นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้บรรจุในระเบียบวารการประชุมสภา เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณแต่ละด้าน แต่ละโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ(สมาชิกสภาฯจากทุกเขตอำเภอ) ปลัดรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้เสนอเพื่อให้สภาได้ร่วมกันพิจาณารับหลักการในวาระที่หนึ่ง  ตามคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบุว่า ยอดรวมของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๑๐ ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายในงบกลาง จำนวน ๗๔.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒ ของยอดรวม  งบบุคลากร จะเป็นเงินเดือนของฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ จำนวน ๓๔๐.๖๑ ล้านบาท ร้อยละ ๓๓.๗๒ ของยอดรวม  งบดำเนินงาน แยกเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จำนวน ๔๐๑.๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๓๙.๗๘ ของยอดรวม  งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๘๘.๘๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑๘.๗๐ ของยอดรวม  งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๔ แสนบาท ร้อยละ .๐๓๙ ของอยอดรวม และงบเงินอุดหนุน ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องอื่นในจังหวัด จำนวน ๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ ของยอดรวมรายจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔   

หลังจากที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเสร็จ ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)ได้อภิปรายในร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โดยนายเกรียงศักดิ์  พันธ์โกฎิ  ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่า การตั้งงบประมาณไว้ถึง ๑๐๑๐ ล้านบาทของปี๒๕๖๔ ก็นับได้ว่าสูงพอสมควร จึงเป็นห่วงว่าเงินจะเข้าไม่ทัน เนื่องจากสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองและโรคโควิดปัจจุบัน เช่น งบเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ. ตั้งไว้ ๔๑ ล้าน ซึ่งตามข่าวว่าจะเลือกตั้งช่วงเดือนตุลาคม  และงบซ่อมแซมทรัพย์สินที่ตั้งไว้ ๑.๒ ล้านบาท สมควรที่จะนำมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมแห่งนี้ให้สมบูรณ์ดีขึ้นเช่นระบบเครื่องเสียงการประชุมที่ติดขัดมาตลอด เก้าอี้เก่านั่งก็เสี่ยงต่อการหักหกล้ม เคาน์เตอร์โต๊ะประชุมก็ผุพังทะลุหลายจุด  ควรที่จะปรับปรุงให้ดีเป็นหน้าตาของ อบจ.กาฬสินธุ์เรา และควรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายชุดฟิสเนสให้ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและประชาชนมาใช้บริการในการออกกำลังสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ  ส่วนงบทุนการศึกษา ๑๐ ล้าน บาทส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ๓ ล้านบาทและเป็นห่วงเรื่องเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีมุมมองทัศนคติแตกต่างกับคนรุ่นใหม่ จุดนี้ก็ฝากผู้บริหารด้วย ส่วนงบด้านสาธารณสุข อสม. งบ ๒๒ ล้าน ศูนย์โฮมสุข ๔.๘ ล้าน คือถือเป็นเรื่องดีที่เราไม่ได้ไปหาหมอ แต่หมอจะมาหาเรา ส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นก่อสร้างถนนลูกรังมีโครงการใหญ่ๆแค่ ๕ โครงการเท่านั้น  ลาดยางแอลฟาสติก ๑๔ โครงการ รวมกันแล้วก็ ๔๕ ล้านบาท แต่งานส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรมีงบแค่ ๓.๙ ล้านบาท ถือว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับงบส่วนอื่นๆ ทั้งๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตร ควรที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนามากก็นี้  นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ส.อบจ.เขตอำเภอหนองกุงศรี อภิปรายว่า ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีปัญหาและความต้องการของประชาชนบางส่วนเหมือน และบางส่วนก็แตกต่างกัน เช่น การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เขตอำเภอเมืองจะได้รับการสนับสนุนมาก ส่วนอำเภออื่นก็มีความต้องการเช่นกันแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน การตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ถือว่าเป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลถึง ๖๐ ล้านบาท เนื่องจากในงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ เราตั้งไว้ถึง ๑,๐๗๐ ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่นส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง กลุ่มปลูกมะม่วงมหาชนก เป็นต้น ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตฝากประธานเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้กระจ่างด้วย   นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส.อบจ. เขตอำเภอสมเด็จ อภิปรายว่า ในการตั้งงบประมาณของฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราก็ถือได้ว่าทำได้ดีพอสมควร ก็คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เราได้บางส่วน และที่เป็นห่วงคือ งบประมาณพัฒนาด้านการศึกษา ถ้าเราดูตัวเลขแล้วภาพรวมจะได้รับงบประมาณมาก จำนวน ๓๒๖.๐๘ ล้านบาท แต่พอเข้าไปดูรายละเอียดแล้ว จะเป็นงบบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าวิทยฐานะ จำนวนถึง ๒๔๓.๔๘ ล้านบาท และขอฝากฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบในการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และรถแบ็คโฮเพื่อจุดเจาะและขุดสระแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร นายอุทัย  แก้วกล้า ส.อบจ.เขต อำเภอฆ้องชัย มีความเป็นห่วงเรื่องเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้และอุดหนุนมาให้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖ ของรายได้ทั้งหมดที่ อบจ.กาฬสินธุ์ได้รับ เนื่องจากว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานถึงค่า รายหัว GDP ในช่วงไตรมาสแรกติดลบถึงร้อยละ ๘.๒  ไตรมาสที่สองติดลบถึงร้อยละ ๑๐.๑  ยอดเฉลี่ยติดลบ ร้อยละ ๙.๐ อาจเนื่องสภาวะการระบาดของเชื้อโรคโควิด ฉะนั้นในวาระแรกนี้ก็จะรับหลักการไปก่อน แต่ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติทุกท่านจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนก่อน  นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ. เขต อำเภอกุฉินารายณ์ ขอตั้งข้อสังเกตเพราะยังมีความสงสัยในตัวเลขที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาว่ามีความถูกต้องและเป็นจริงหรือไม่ ก็เพราะว่าตัวเลขเมื่อรวมดูแล้วมันไม่ตรงกันมีงบยังเหลือในปีงบ ๒๕๖๓ อยู่จำนวนมากถึง ๘๐๐ ล้าน เราจะเก็บไว้ทำไม ควรที่จะนำมาบริหารพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ส่วนงบเงินเดือนก็ลดลงจากปีก่อน ทั้งที่เงินเดือนของแต่ละคนก็เพิ่มขึ้นทุกปี จึงขอฝากประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภา  นายอนันต์ จิตพันธ์ ส.อบจ. เขตอำเภอนามน อภิปรายว่า เราไม่ควรนำงบประมาณจำนวนมากไปปรับปรุงห้องประชุม แค่เราซื้อสีหรือแลคเกอร์มาทาซ่อมแซมก็ดูดีสามารถใช้การได้แล้ว ควรนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจะดีกว่า และควรจะจัดสรรงบไปพัฒนาด้านการศึกษาให้มากกว่านี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา จะได้เป็นการผลิตเด็กดีมีคุณภาพออกสู่สังคม นายคงเดช เฉิดสถิต ส.อบจ. เขตอำเภอกมลาไสย ขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ. ในจุดที่เปลี่ยว หล่อแหลมเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่จะเกิดกับผู้สัญจรไปมายามค่ำคืน เช่นช่วงที่เป็นป่า  นายวิรมณ์ศักดิ์  วงศ์ธิเบศ์ ส.อบจ. เขตอำเภอนาคู อภิปรายว่า อยากให้มีการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรอย่าสงเป็นระบบเช่นกลุ่มผู้ปลูกข้าวเขาวง กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก กลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองเป็นต้น เพื่อเราจะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอด เพิ่มมูลค่าในตัวสินค้า ในเรื่องการผลิต การแพ็คเกต และการตลาด ให้เขาผลิตและขายเกิดมีรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง  จากนั้น ฝ่ายบริหารก็ได้ตอบชี้แจงตอบข้อสงสัยของสมาชิกในทุกข้อจนเป็นที่เข้าใจ และประธานสภาจึงได้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกได้เห็นชอบรับหลักการในวาระที่หนึ่งของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ส่วนการดำเนินการในวาระที่สอง สภาได้แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นางสุชาดา  แต่งประกอบ ส.อบจ. เขตอำเภอร่องคำ นายบุญส่ง  โชติไสว ส.อบจ.กูฉินารายณ์ นายอัฐพงษ์ นนทนวงษ์ ส.อบจ. เขตอำเภอห้วยเม็ก นายราเมศร์ เลิศล้ำ ส.อบจ. เขตอำเภอเขาวง นายสุรพงษ์  พลซื่อ ส.อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ และนายอุทัย  แก้วกล้า ส.อบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย  โดยคณะกรรมการชุดนี้กำหนดเปิดรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จากผู้บริหารและสมาชิกในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๐-๑๖.๓๐ น  และจะทำการแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๘.๐๐ น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 38  
สถิติเดือนนี้ : 989  
สถิติปีนี้ : 7,349  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,722  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.