+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภา       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 8 โครงการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ อ.กมลาไสย     
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562 15:10:08   อ่าน : 84 ครั้ง
รายละเอียด :

 

สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63

                   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9/2562 นายเสนีย์ เอกบุตร เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหารนำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษา เลขานุสืบเนื่องจากการประชุมสภาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาได้ให้การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1 ผ่านไป ซึ่งสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ไปดำเนินการแปรญัตติ ในช่วงระหว่างวันที่ 14-26 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหลายคนได้ยื่นคำแปรญัตติ

 

งบประมาณรายจ่ายในหลายประเภท หลายหัวข้อของแต่ละส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอยู่ จำนวน 1 สำนัก 6 กอง 1 หน่วยตรวจสอบและ 12 โรงเรียนในสังกัด เช่นขอแปรใน งบกลาง งบบุคลากร งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นการขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ตามร่างข้อบัญญัติ เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีงบบางข้อได้รับการปรับลดลง ในงบบางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นก็ถูกตัดออกไป หรืองบที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช่จ่ายเท่าเดิมก็ให้คงไว้ตามร่างเดิม และผู้บริหารก็ได้ขอเสนอแปรญัตติ (แปรเพิ่ม) ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในหมวด ประเภท หรือข้อที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทำให้กระบวนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้เสร็จสิ้นลง ในวันนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้นำเสนอต่อสภาฯเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน ได้ร่วมกันอ่านคำแถลง การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 39 หน้า และแบบขอเสนอแปรญัตติ ที่มีจำนวน 74 หน้าต่อสภา ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติผ่านในวาระที่ 2 จากนั้น ประธานสภาได้ให้สภาพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งวาระนี้ไม่มีการอภิปราย ซึ่งเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ส่วนขั้นตอนในการที่จะดำเนินการให้ข้อบัญญัติได้ตราเป็นกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้นั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปให้(ผู้กำกับดูแล) ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งข้อบัญญัตินั้นกลับมาให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามประกาศใช้ต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 1,234  
สถิติปีนี้ : 17,341  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 219,816  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.