+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอหนองกุงศรี ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 14:56:11   อ่าน : 143 ครั้ง
รายละเอียด :

 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  อำเภอหนองกุงศรี

           ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์ โมคภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ พลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองกุงศรี เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  โดยมีนายสุรสิทธิ์  ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี  ประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒   

          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองจนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข้ปัญหาในพื้นที่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง  โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม

         ดังนั้นกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ   ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๒๕๗ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภาฯ  กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และผู้นำสตรีหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน   วิทยากรโดย  นายประยงค์ โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หัวข้อ บริบทสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย”  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวข้อ บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 82  
สถิติเดือนนี้ : 1,868  
สถิติปีนี้ : 13,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,122  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.