+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)       การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 11 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒     
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562 14:04:20   อ่าน : 117 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  หอประชุมอำเภอเขาวง  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์  นายอำเภอเขาวง  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  อำเภอเขาวง

 

          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองจนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข้ปัญหาในพื้นที่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง  โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม       

 

          ดังนั้นกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ   ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภาฯ  กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และผู้นำสตรีหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

 

 

 

          วิทยากรโดย  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวข้อ บริบทสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย”  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวข้อ บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน”  และ      ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์หรือผู้แทน  หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,366  
สถิติปีนี้ : 4,497  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 206,972  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.