+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2561 11:09:33   อ่าน : 781 ครั้ง
รายละเอียด :

 

                เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑  เวลา ๐๙.๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางหลังเก่า) นายเธียรชัย อัจริยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนประชากร ๙๘๕,๒๓๒ คน  มีผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓๗,๐๑๙ คน หรือร้อยละ ๑๓.๙๐ จากจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับดูแลตนเองผู้สูงอายุ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP” โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่วนที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ รวมเวลา ๓ วัน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น ๕๐๒ คน

 

          การจัดมหกรรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการเสวนาประเด็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งจะได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ” “การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดบูทนิทรรศการ และบูทแสดงสินค้า จากชมรมผู้สูงอายุ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.