+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กําหนดราคากลาง จํานวน ๑ โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จํานวน ๒ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๒ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๒ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ สามัคคีรวมพลังBig Cleaning Day พร้อมใจสู้ โคโรนา 2019 (COVID 19)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ      
สภารับร่างข้อบัญญัติ อบจ.กาฬสินธุ์ งบ 950 ล้าน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 สิงหาคม 2561 10:58:02   อ่าน : 1,357 ครั้ง
รายละเอียด :
 
 
สภารับร่างข้อบัญญัติ อบจ.กาฬสินธุ์ งบ 950 ล้าน

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น.ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเสนีย์  เอกบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกเขตอำเภอ  ฝ่ายบริหาร นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก  ข้าราชการประจำประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ผู้นำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และหัวหน้าฝ่ายของทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้คือ ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยยอดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 950,000,000 บาท  ประกอบด้วย  แผนงานบริหารทั่วไป 140,005,260 บาท แผนงานการศึกษา 372,662,120 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,550,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16,264,790 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76,787,410 บาท  แผนงานสาธารณสุข 143,709,500 บาท  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2,600,000 บาท แผนงานงบกลาง 195,420,720 บาท   เข้าสู่สภา เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง  ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมติ ประธานสภาเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

            นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่า ควรจะมีงบลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของงบลงทุนทั้งหมด เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังประสบึวามเดือดร้อนอยู่มาก  และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ. ถึง 40 ล้านบาทว่าใช้เหตุผลใดมาอ้างในการตั้งงบนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้เคยกล่าวไว้ว่า การเลือกตั้ง ส.ส. จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562  หลังจากนั้นอีก 3 เดือนถึงจะเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตอนนี้การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเหลืออีก 2 ท่าน และจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย กว่าจะดำเนินการเสร็จคงใช้เวลา 9 เดือน เราต้องมาพิจารณากันว่าจะตั้งงบเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก จำนวน 40 ไว้ในข้อบัญญัติปี 62 หรือไม่  และอยากให้ตัดงบอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนออกไปโดยนำไปตั้งจ่ายเป็นงบต่อต้านยาเสพติด ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วบ้านเมืองจนคนล้นคุกในตอนนี้   ส่วนโครงการขยะอันตรายผู้บริหารตั้งไว้แค่ 4 แสนบาทใช่ไหม และตั้งข้อสังเกตการณ์ขอซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ ของกองช่าง จำนวน 2 คัน ใช้งบ 5 ล้านบาท โครงการกำจัดผักตบชวา งบ 4.5 ล้าน มีเหตุผลอย่างไร รวมทั้งการขอจัดซื้อระบบจีพีเอสติดรถยนต์  จำนวน 14 เครื่อง ใช้งบ 175,000 บาท ว่าใช้งาน การควบคุม การติดรถยนต์อะไรบ้าง   นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์  อภิปรายว่า ยังมีข้อสงสัยในการตั้งประมาณรายได้ของ ปี 2562 เนื่องจาก ได้เปรียบเทียบตัวเลข ตั้งแต่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มาเป็นข้อมูลในการตั้งงบปี 2562  จะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงมาก  หมวดรายจ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นถึง 30 ล้านบาท จึงขอเรียนถามประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่ามีหลักเกณฑ์ในการประมาณการนี้อย่างไร  ส่วนเรื่องขยะ ผมว่าไม่มีความเป็นธรรมในการที่เราจะต้องเป็นผู้จ่ายงยประมาณในการกำจัดขยะ เพราะว่าขยะอิเลคทรอนิกส์เกิดที่อื่นนอกพื้นที่ แต่คนกาฬสินธุ์เราไปนำเข้ามาในพื้นที่  ควรมีกฎหมายระเบียบมาบังคับใช้ในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด มิฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้จ่ายงบเพื่อกำจัดขยะอิเลคทรอนิกส์อยู่เรื่อยไป    นายวุฒศักดิ์  พลเสนา ส.อบจ. เขตอำเภอหนองกุงศรี อภิปรายว่า เห็นด้วยกับที่ผู้บริหารได้กลั่นกรองปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโครงการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เกิดประชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่า ร่างข้อบัญญัติปี2562นี้ ไม่ได้เขียนหลักการและเหตุผลมาด้วย  ขนาดตัวพิมพ์ ก็เล็กอ่านยาก และเมื่อดูที่สถานะทางการคลังแล้ว ปรากฏว่ามีเงินฝากธนาคาร จำนวน  56 ล้านบาท เงินสะสม 303 ล้านบาท เงินทุนสำรองจ่าย 84 ล้าน รวมแล้ว 949 ล้านบาท  ไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้เราจะเจียดไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่   นายวรากรณ์  ภูอาวรณ์  ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด อภิปรายว่า  งบประมาณที่นำมาจัดทำร่างข้อบัญญัติปี 2562 นี้มาจากเงินภาษีของประชาชน ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนก็จะทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ เพื่อนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดติอประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด  นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส.อบจ. เขตอำเภอสมเด็จ อภิปรายว่า เห็นด้วยกับการนำร่างข้อบัญญัติเสนอเข้าสภาได้ทันตามปฎิทิน ระเบียบการจัดทำงบประมาณ  ขอเสนอว่าการจัดซื้อจ้างโครงการต่างๆอย่าให้ตรงกับหน้าฝน เพราะเป็นการลำบากมากและอยากให้จัดงบอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การสร้างนวัตกรรม  สร้างกลุ่มอาชีพต้นแบบที่เป็นของ อบจ. เพราะ ท้องถิ่นอื่นเขามีศูนย์เกษตรพอเพียงในการดูงานใช้ศึกษาเรียนรู้  ส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานก็ตั้งเหมือนเดิมไม่เกินห้าแสนบาท เพราะจะได้กระจายไปอย่างทั่วถึง     นายคงเดช  เฉิดสถิต  ส.อบจ. เขตอำเภอกมลาไสย  อภิปรายว่า เห็นด้วยที่ผู้บริหารได้วิเคราะห์การจัดทำงบประมาณมาอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวกาฬสินธุ์  ส่วนโครงการวัยใสวัยเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันสมควร ก็น่าจะตั้งงบประมาณเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเยาวชนทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   นายอนันต์  จิตพันธ์  ส.อบจ. เขตอำเภอนามน อภิปรายว่า เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่เสนอเข้ามา แต่อยากให้ส่งเอกสารให้สมาชิกได้ศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆจะเพราะรายละเอียดมาก    ฝ่ายบริหารโดยนายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นผู้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกว่า  งบเลือกตั้ง 40 ล้าน ตั้งตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยรายละเอียดจะได้นำเสนอสมาชิกภายหลัง  เรื่องการตั้งงบจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย เนื่องจาก ปัจจุบันเรามีรถบรรทุกที่ใช้การได้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมถนนซึ่งเรามีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายเส้นทาง ทำให้แก้ปัญหาไม่ทัน ถ้ามีรถบรรทุกเทท้ายออกปฏิบัติงาน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องถนนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที  ส่วนเรื่องเรือกำจัดวัชพืชในน้ำนั้นก็เนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายชื่อโครงการคลองสวยน้ำใส  ทางจังหวัดก็อยากให้เราจัดซื้อ จำนวน 1 ลำ เรื่องจีพีเอส ติดรถยนต์  จะติดตั้งที่เครื่องจักรกลของกองช่าง เพื่อตรวจดูแลการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติและทรัพย์สินของทางราชการ  

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์จะอภิปรายต่อ  นายเสนีย์  เอกบุตร ประธานสภาฯ จึงปิดการอภิปรายและขอมติจากที่ประชุมสภา  โดยมีสมาชิกเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน26 เสียง และไม่เห็นชอบจำนวน 0 เสียง    จากนั้นที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  เป็นประธานคณะกรรมการ นายชุมพล  หลักคำ เป็นเลขานุการ นายอุทัย แก้วกล้า  เป็นกรรมการ นายคงเดช  เฉิดสถิต เป็นกรรมการ นายสุรพงษ์  พลซื่อ เป็นกรรมการ  นายราเมศร์  เลิศล้ำ เป็นกรรมการ และนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ เป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการรับข้อเสนอแปรญัติ และนำร่างข้อบัญญัติที่ผ่านแปรญัตติแล้วเข้าสภาในวาระที่สอง และวาระที่สาม ตามลำดับ   โดยคณะกรรมการได้กำหนดรับคำแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.   แปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -10 กันยายน 2651 รวม 22 วัน  ตั้งแต่เวล่ 08.30 – 19.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาเล็ก อบจ.กาฬสินธุ์      ในวาระอื่นๆ นายวิรัตน์ ภูต้องใจ ได้แจ้งต่อสภาเกี่ยวกับถนนที่ชำรุดเสียหายสัญจรไปมาลำบาก ในเส้นทางสายบ้านโนนสะอาด ตำบลสมเด็จบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ ขอให้กองช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นนี้ให้ด้วย  และถนนสาย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ไปยังบ้านคำกุง  ถนนเส้นหลายปีแล้วนี้ยังไม่เคยเขาดำเนินการซ่อมแซมเลย การสัญจรไปมาลำมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สงสารเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ใช้เส้นทางนั้น     ปิดประชุมเวลา 16.20 น.
                  

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 47  
สถิติเดือนนี้ : 2,248  
สถิติปีนี้ : 6,909  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 231,690  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.