+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 16:07:20   อ่าน : 199 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

          วันนี้  (๒๔ พ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า) นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท ประกอบด้วย (๑) ตลาดประชารัฐ Green Market (๒) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (๓) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข (๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (๖) ตลาดประชารัฐ Modern Trade (๗) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (๘) ตลาดประชารัฐต้องชม และ (๙) ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน ๒,๒๑๓ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยอดผู้ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ๒,๐๔๖ ราย ยอดสะสมรายได้ (ไม่หักต้นทุน) ของผู้ประกอบการที่ได้ค้าขาย ๑๘,๐๑๙,๐๒๗ บาท

 

          ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการบูรณาการทำงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการพื้นที่ในการบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตามแนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาด ได้แก่ (๑) ด้านสุขลักษณะทั่วไป (๒) ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (๓) ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (๔) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ  โดยนำแนวทางความสำเร็จจากการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จสู่ "ตลาดประชารัฐ" มีจุดเด่นในเรื่องของตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย และไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (No Foam)

 

          การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ของตลาดประชารัฐแต่ละประเภท ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.