+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอเขาวง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 08:46:39   อ่าน : 155 ครั้ง
รายละเอียด :

 


เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์  นายอำเภอเขาวงได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอเขาวง

 

ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนมัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีดความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา รวมทั้งการบริการดูลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มคนพิการ ให้เท่าทันสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑  โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี

 

 

นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายก อบจ.  นายอุทัย  แก้วกล้า  ประธานสภา อบจ.  นายราเมศร์ เลิศล้ำ  ส.อบจ.กาฬสินธุ์  อำเภอเขาวง  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต(CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. ๔.๐ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอเขาวง ประกอบด้วย อสม.จาก ตำบลสระพังทอง  ตำบลกุดปลาค้าว ตำบลหนองผือ ตำบลคุ้มเก่า ตำบลสงเปลือย และตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จำนวน ๗๑๖ คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี ๑ วัน  และภาคปฏิบัติ ๑ วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑๔  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.