+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 เมษายน 2561 15:42:12   อ่าน : 262 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาลอง บูทรีค  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานทางปกครองที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่ กฎหมายได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการหรือให้บริหารสาธารณะเป็นจำนวนมาก  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชน  ทำให้สิทธิหน้าที่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บางกรณีก็ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายหรือชดใช้เงินให้แก่องค์กร  จึงอาจสรุปได้ว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายเกี่ยวกันระหว่างองค์กรของฝ่ายปกครอง  คือ  ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เองก็ได้ การมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับหลักกฎหมายทางปกครอง อาจส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า อาจนำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งนำหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในลักษณะเน้นข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  กลุ่มเป็นหมายในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน ๑๖๐ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศาลปกครองพิษณุโลก

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 11  
สถิติเดือนนี้ : 928  
สถิติปีนี้ : 928  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,403  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.