+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)       การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 11 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒     
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2561 11:34:40   อ่าน : 323 ครั้ง
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

          ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมทศพร  โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายอุทัย  แก้วกล้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายนพกุล ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ

          กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน งบประมาณ  การพัสดุ  และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหาร ปลัดฯ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม ๕๕๐ คน แบ่งการอบรม เป็น ๒ รุ่น  รุ่นละ ๑ วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,366  
สถิติปีนี้ : 4,497  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 206,972  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.