+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นการคิดวิเคราะห์ฺเพื้อหาเกีี่ยวกับประชาคมอาเซียน        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ในรายนางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร จํานวน ๒ ผลงาน       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช       โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 จํานวน 18 โครงการ     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 4 3
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3 6
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 2 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256 ฉบับที่ 3 16
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 22
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8 23
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7 25
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 6 26
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 26
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 4 27
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 3 25
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 35
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 2 31
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่2 49
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 82
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 45
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 65
  แสดงไฟล์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ทั้งหมด    
   แบบใบลาพักผ่อน 242
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 225
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 294
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 432
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 443
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 274
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1421
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 532
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 399
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 261
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 578
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 423
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 327
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 372
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 777
   ใบสั่งซื้อ 1035
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1136
   ใบเบิกพัสดุ 3428
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1113
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 903
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 211
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 371
   คำร้องขอยืมพัสดุ 297
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 749
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 813
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1815
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 899
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 598
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 654
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 768
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 653
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 10  
สถิติเดือนนี้ : 1,153  
สถิติปีนี้ : 10,724  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 192,224  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.