+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอหนองกุงศรี รุ่นที่ ๑       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๑        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์โฮมสุข       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอเขาวง       โครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ ๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอนาคู     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8 3
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7 4
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 6 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 4 6
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 3 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 7
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 2 8
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่2 19
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 57
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 22
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 27
  แสดงไฟล์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ทั้งหมด    
   แบบใบลาพักผ่อน 204
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 190
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 267
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 409
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 415
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 248
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1297
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 319
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 358
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 235
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 553
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 398
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 296
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 330
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 646
   ใบสั่งซื้อ 1004
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1105
   ใบเบิกพัสดุ 3372
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1080
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 865
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 176
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 171
   คำร้องขอยืมพัสดุ 269
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 719
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 787
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1774
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 867
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 573
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 629
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 743
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 629
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 55  
สถิติเดือนนี้ : 1,446  
สถิติปีนี้ : 7,514  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 189,014  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.