+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube info@kalasin-pao.go.th    
    ประวัติความเป็นมา


 

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด


          การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีการปรับปรุง แก้ไขและวิวัฒนาการมาตามลำดับโดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ในฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้นมีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชนที่ทำหน้าที่ให้คำ ปรึกษาหารือแนะนำแก่ คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างจากราชการส่วนภูมิภาคหรือเป็น หน่วยการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ.2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่แยกกฎหมายที่ เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะสำหรับสระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ นั้น ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของ สภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั้งได้มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับ บัญชาข้าราชาการและรับผิดชอบในการบริหารราชการในส่วนจังหวัด ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการ จังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯนี้ทำให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า ราชการจังหวัด แต่เนื่องจากบทบาท และการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษาซึ่งคอยให้คำแนะนำและควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัดไม่สู้จะได้ผลตาม ความมุ่งหมายเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโดยให้ ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ.2498 จึงส่งผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพ มาเป็นสภาการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทและอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภาจังหวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงขอแบ่งระยะวิวัฒนาการของสภาจังหวัดออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

          ระยะแรก (ในอดีตปี พ.ศ.2476-2498) นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 ที่ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดและรากฐานของการพัฒนาที่ทำให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้น จนถึงปี พ.ศ.2498 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปถึงฐานะ/อำนาจหน้าที่/บทบาทของสภาจังหวัด ในขณะนั้นได้ ดังนี้
           - สภาจังหวัดในขณะนั้นยังมิได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
           - เป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายเป็นเพียงองค์กร
           - เป็นตัวแทนประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่จังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ แห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 กำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค อำนาจการบริหารงาน ในจังหวัดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสภาจังหวัด จึงมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสภาจังหวัดแก่คณะกรรมการ จังหวัด และคณะกรรมการจังหวัด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเสมอไป กระทั่งในปี พ.ศ.2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วนแผ่นดินกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สภาจังหวัด เปลี่ยนบทบาทจากสภาที่ปรึกษาของกรรมการจังหวัด มาเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับอำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 มาตรา 25 ได้กำหนด ให้สภาจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
           1.  ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณที่ทางจังหวัดตั้งขึ้น และสอบสวนการคลังทางจังหวัดตามระเบียบฯ ซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดไว้
           2. แบ่งสรรเงินทุนอุดหนุนของรัฐบาลระหว่างบรรดาเทศบาลในจังหวัด
           3. เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการจังหวัดในกิจการจังหวัด ดังต่อไปนี้
                     ก. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
                     ข. การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา
                     ค. การป้องกันโรค การบำบัดโรค การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
                     ง. การจัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ
                     จ. การกสิกรรมและการขนส่ง
                     ฉ. การเก็บภาษีอากรโดยตรง ซึ่งจะเป็นรายได้ส่วนจังหวัด
                     ช. การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และเขตเทศบาล
           4. ให้คำปรึกษาในกิจการคณะกรรมการจังหวัดร้องขอ

          ระยะที่สอง (ในปี พ.ศ.2498-2540) การจัดตั้งและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การป้องกันโรค การบำบัดโรค การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้นนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจทำกิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการนั้นจำ เป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนโดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตำบล ที่เกี่ยวข้องนั้น และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

          ระยะที่สาม (ปี พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเษกษาเล่ม 114 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติฯดังกล่าวเป็นกฎหมาย ที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 สำหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฯฉบับนี้ อาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ซึ่งระบุว่า “โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติบริหาร ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอก เขตสุขาภิบาล และเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาท และอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น” นอกจาก จะพิจารณาในเหตุผล ของพระราชบัญญัติแล้ว จากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ...... ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2540 ที่ประชุมได้อภิปรายประเด็นวัตถุประสงค์ของ การออกกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
           1. เพื่อจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันมีปัญหาด้านการบริหารการจัดการด้านพื้นที่ และรายได้ซ้ำซ้อน 
           2. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการขยายความ เจริญเติบโตของแต่ละท้องถิ่น
           3. เพื่อเป็นการถ่ายโอนอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในการประสาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหน่วยงานของรัฐการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณที่ เคยอยู่ ในภูมิภาคไปอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
           4. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มอิสระให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้นด้วย โดยการลดการกำกับดูแลจากส่วนกลาง

           การจัดตั้ง/ฐานะ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 กำหนดให้มีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  โดยมีอยู่ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนั้น ๆ ความเป็นนิติบุคคลก่อให้เกิดความสามารถในการทำนิติกรรมความเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ และขอบเขตพื้นที่ในการใช้อำนาจหน้าที่นั้น

 Breaking News |
 นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน”       รองนายกฯ อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรำถวายพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก นางรำกว่า 400 ชีวิตร่วมรำถวายสักการะ 4 ทิศ อย่างงดงามและยิ่งใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเส็งกลองร่องคำมินิมาราธอน2021     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ ..... (อ่านต่อ)
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [แสดงจำนวน 37 ครั้ง]
       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ..... (อ่านต่อ)
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ..... (อ่านต่อ)
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด [แสดงจำนวน 98 ครั้ง]
       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช [แสดงจำนวน 51 ครั้ง]
       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” [แสดงจำนวน 92 ครั้ง]
       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” ..... (อ่านต่อ)
รองนายกฯ อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรำถวายพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก นางรำกว่า 400 ชีวิตร่วมรำถวายสักการะ 4 ทิศ อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ [แสดงจำนวน 74 ครั้ง]
       รองนายกฯ อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรำถวายพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก นางรำกว่า 400 ชีวิตร่วมรำถวายสักการะ 4 ทิศ อย่างงด ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเส็งกลองร่องคำมินิมาราธอน2021 [แสดงจำนวน 56 ครั้ง]
       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเส็งกลองร่องคำมินิมาราธอน2021 ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กส.ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [แสดงจำนวน 54 ครั้ง]
       อบจ.กส.ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ [แสดงจำนวน 50 ครั้ง]
       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [แสดงจำนวน 52 ครั้ง]
       รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [แสดงจำนวน 470 ครั้ง]
       คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ..... (อ่านต่อ)
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563จำนวน 3 โครงการ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 [แสดงจำนวน 559 ครั้ง]
       โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563จำนวน 3 โครงการ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [แสดงจำนวน 653 ครั้ง]
       หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [แสดงจำนวน 702 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Path) แผนความก้าวหน้าในอาชีพการเปลี่ยนตําแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [แสดงจำนวน 837 ครั้ง]
       รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Path) แผนความก้าวหน้าในอาชีพการเปลี่ยนตํ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 [แสดงจำนวน 991 ครั้ง]
       รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อข้าราชการ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทวิชาการ [แสดงจำนวน 1,656 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผลการลงคะแนนตามโครงการคนดีศรีองค์การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [แสดงจำนวน 1,373 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผลการลงคะแนนตามโครงการคนดีศรีองค์การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ [แสดงจำนวน 1,037 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง) [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง) [แสดงจำนวน 121 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ชะลอการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธู์ (ตําแหน่งแม่บ้าน) [แสดงจำนวน 262 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ชะลอการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ชะลอการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธู์ [แสดงจำนวน 322 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ชะลอการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 262 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) [แสดงจำนวน 269 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง แม่บ้าน) [แสดงจำนวน 251 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สัง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 297 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสู [แสดงจำนวน 263 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 340 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรห ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางนุชนาท โชติบุญ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 1,081 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางนุชนาท โชติบุญ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ เรื่อง ของนายอำนาจ บุตรสุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 995 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ เรื่อง ของนายอำนาจ บุตรสุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางพรพิมล พาณิชย์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมเด็จ [แสดงจำนวน 403 ครั้ง]
        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางพรพิมล พาณิชย์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 1,017 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 444 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ เรื่อง โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 504 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ เรื่อง โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ [แสดงจำนวน 1,553 ครั้ง]
        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ [แสดงจำนวน 950 ครั้ง]
        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำ ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Hatay mutlu son Hatay mutlu son Hatay mutlu son

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๔ เรื่อง โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 811 ครั้ง]
       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๔ เรื่อง โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการลงคะแนนตามโครงการคนดีศรีองค์การ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [แสดงจำนวน 60 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการลงคะแนนตามโครงการคนดีศรีองค์การ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [แสดงจำนวน 352 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทําธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 719 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับ ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563 [แสดงจำนวน 440 ครั้ง]
       รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง [แสดงจำนวน 380 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง ..... (อ่านต่อ)
เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 294 ครั้ง]
       เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.กาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [แสดงจำนวน 406 ครั้ง]
       รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ ๖ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมการดําเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [แสดงจำนวน 428 ครั้ง]
       รายงานการประชุมการดําเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบป ..... (อ่านต่อ)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562 [แสดงจำนวน 312 ครั้ง]
       รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 425 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริ ..... (อ่านต่อ)
 ประกาศ ทั้งหมด 

            รายงานฐานะการเงิน
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [แสดงจำนวน 495 ครั้ง]
       สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ..... (อ่านต่อ)
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 338 ครั้ง]
       งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
แผนการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน [แสดงจำนวน 721 ครั้ง]
       แผนการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ..... (อ่านต่อ)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 61 [แสดงจำนวน 665 ครั้ง]
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 61 ..... (อ่านต่อ)
เงินสวัสดิการต่างๆ [แสดงจำนวน 971 ครั้ง]
       เงินสวัสดิการต่างๆ ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองจ่ายและรายการฐานะการเงิน [แสดงจำนวน 2,094 ครั้ง]
       รายงานงบทดลองจ่ายและรายการฐานะการเงิน ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ [แสดงจำนวน 53 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0026 [แสดงจำนวน 64 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0026 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ [แสดงจำนวน 90 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ [แสดงจำนวน 68 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นรายเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จํานวน ๒ โครงการ [แสดงจำนวน 115 ครั้ง]
       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นรายเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จํานวน ๒ โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ [แสดงจำนวน 108 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [แสดงจำนวน 246 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ..... (อ่านต่อ)
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท [แสดงจำนวน 518 ครั้ง]
       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 290 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 [แสดงจำนวน 363 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 [แสดงจำนวน 409 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 569 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63 [แสดงจำนวน 870 ครั้ง]
       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63 ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 641 ครั้ง]
       การประสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562ชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 625 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 881 ครั้ง]
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 769  
สถิติปีนี้ : 7,129  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,502  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ชำระภาษีบำรุง อบจ.
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
คู่มือบริการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
สถิติการให้บริการ
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

รายงานการประชุมประจำเดือน
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
คู่มือปฏิบัติงาน
นโยบายบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ[egp]
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล[e-plan]
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[laas]
ระบบข้อมูลกลาง อปท.[info]
ระบบข้อมูลบุคลกรท้องถิ่น[lhr]
CCTV-Info
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.