โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
  หมวด  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   วันที่ประกาศ  18-09-2560

 

          วันนี้ (๑๔ ก.ย. ๖๐)  ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายจักรี  แสงสุริยินทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายชุมพล  หลักคำ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด เขต ๔     นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งคุณค่าด้านวัตถุที่ได้จากป่า เพื่อใช้สอย ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี มีการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตทดแทนต้นเดิมที่ถูกตัดไปหรือสูญหายจากสาเหตุอื่น ก็จะอำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่จากข้อมูลพบว่าป้าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมา  จากการสำรวจป่าไม้ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไมเหลืออยู่ ร้อยละ ๓๑.๕๘ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนป่าไม้เหลือน้อยที่สุด คือประมาณ ๑๕.๖ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ ของพื้นที่ภาค จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง ร้อยละ ๑๐.๘๑ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

          กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างเจตคติให้ผู้นำและประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตสำนึกที่ดี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรักป่าไม้ ตอนหนึ่งความว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

 

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ ๒ ประกอบด้วย  ประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ ๕ อำเภอ ๑๒ ตำบล ได้แก่อำเภอสมเด็จ อำเภอยางตลาด และอำเภอนามน จำนวน ๓๕๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  20  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอฆ้องชัย รุ่นที่ ๕ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอสหัสขันธ์ รุ่น ๔ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อำเภอร่องคำ รุ่น ๓ 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๐ 
     รับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
     มื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
      วันนี้ (๑๔ ก.ย. ๖๐) ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายจักรี แสงสุริยินทร์

     จังหวัดสงขลาศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     วันนี้ (๑๓ ก.ย. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน นายอุทัย แก้วกล้าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนันต์ พิมพะสาลี

     โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
     วันนี้ (๑๑ ก.ย. ๖๐) ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอฆ้องชัย รุ่นที่ ๕
     วันนี้ (๘ ก.ย. ๖๐) ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอุทัย แก้วกล้า


รับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
จังหวัดสงขลาศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.