กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 941 ครั้ง
Month : 26,573 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 314,421 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 supply2011 166.29
แบบรายการภาษีบำรุงอบจ.ตามข้อบัญญัติอบจ.(น้ำมัน/ก๊าซ) supply2011 160.32
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 supply2011 42.72

   เอกสารทั่วไป [Document]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4) supply2011 484.17
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 supply2011 115.36
การยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง supply2011 517.51
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 หรือย่าเสพติดให้โทษประเภท 2 supply2011 118.92
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได supply2011 219.61
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาไ supply2011 1,261.24
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card) supply2011 1,261.24
ข้อหารือการแบ่งงวดงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2561 supply2011 827.44
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2530 ข้ supply2011 1,163.29
ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่าย "250ปี" ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช supply2011 925.83
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

   โปรแกรม [Program]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
ฟอนต์ไทยสารบรรณ webmaster 405.55