กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 942 ครั้ง
Month : 24,448 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 322,724 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางอมร ปัญญาแก้ว


นางรัชนี ภูวิจิตร


นางนงนุช ภูช่างทอง


นางวรัญญา สุวรรณโมรา


นางสุพัฒตรา ภูขันซ้าย


นางกัลย์ลดา ปัญญา


นางชนิกานต์ ไพรัตน์


นางชุลีรัตน์ ไชยยนต์


นางพูนทรัพย์ จันทพล


นางสุวภา นิจครบุรี


นายจักรวาล ทรัพย์นาถ


นางสาวอุลัยวรรณ สำราญสม


นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง


นางประมวล เอกวงษา


นางสาวทัศนีย์ ไร่วิชัย


นางสาวสมฤดี นันทวี


นางสาวจิราพรรณ อินทะวรรณ