กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 917 ครั้ง
Month : 27,913 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 311,351 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางอมร ปัญญาแก้ว


นางรัชนี ภูวิจิตร


นางนงนุช ภูช่างทอง


นางวรัญญา สุวรรณโมรา


- ว่าง -


นางสุพัฒตรา ภูขันซ้าย


นางกัลย์ลดา ปัญญา


นางชนิกานต์ ไพรัตน์


นางชุลีรัตน์ ไชยยนต์


นางพูนทรัพย์ จันทพล


นางสุวภา นิจครบุรี


นายจักรวาล ทรัพย์นาถ


นางสาวอุลัยวรรณ สำราญสม


นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง


นางประมวล เอกวงษา


นางสาวทัศนีย์ ไร่วิชัย


นางสาวสมฤดี นันทวี


นางสาวจิราพรรณ อินทะวรรณ