กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 928 ครั้ง
Month : 33,811 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 366,262 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางทุเรียน ศรีสงคราม


นางสุกัญญา โพธิ์ละเดา


นางสาคร แวงวรรณ


นางพรศิริ อภัยศรี


นางนฤมล ทิพวงศ์


นางสาวณธษา วงค์ขวาหูม


นายพงศธร ฆารกุล


นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว


นางสาวชุติกา ไชยโยราช


นางสาวอมรารัตน์ บุญทำนุก


นางสมร ปัตตะ


นางสาวอนงค์ การภักดี


นางสาววรรณภา แสนเมืองชิน


นางสาวรัตนพร ลาดมูล


นายรักพงษ์ ขันซ้าย


นายชนิลทร์ ผาลาศาตร์


นางสาวนิรันตี ภูแสงสั่น


นางสาวทัดษอร ฆารสมภพ