ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบภาม
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ที่นี้ หรือ